Skip links

RV110 Ørebekk-Simo

Ny firefeltsvei og ny Seutbru med nye løsninger for gående

Luva Prosjekt har i 2016-2020 vært engasjert som prosjektleder konstruksjon for Park & Anlegg som var entreprenør for prosjektet

Fakta om prosjektet

Bypakke Nedre Glomma i samarbeid med Statens Vegvesen

Bypakke Nedre Glomma står som utbygger og Rv110 Ørebekk-Simo er et samarbeidprosjekt mellom Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet om framtidens transportsystem i Nedre Glomma. Rv110 Ørebekk-Simo ble gjennomført i 2015-2019 og er del av Bypakke Nedre Glomma fase 1 som er delfinansiert med bompenger. Prosjektet består av følgende:

  • Ny firefelts vei på 1400 meter
  • 2200 meter sykkelvei og fortau på begge sider av rv. 110
  • 800 meter sambruksfelt 2+
  • Planfri rundkjøring ved Ørebekk med firefelts kjørekulvert
  • Sykkeltunnel under lokket ved Ørebekk.
  • Gangkulverter under firefelts vei ved Seut og Mascot
  • Seks nye bussholdeplasser med universell utforming
  • Seutbrua er 111 m lang og 30 m bred, og er dermed en av landets bredeste.
  • Prosjektkostnad 922 millioner kroner (2019 kr)

 

Luva Prosjekt fokus

Høye krav til kompetanse i geoteknikk og betongteknologi

I anleggsområdet er det stor mektighet av kvikkleire og svært varierende dybder til berg. Det ble boret 400 000 lm KC-peler for fundamentering av vei og kulverter. Seutbrua ble fundamentert på 25 utstøpte borede stålrørspeler med diameter 800 og 1000 mm til berg. De midlertidige bruene over elva ble fundamentert på HP-peler og peler som var en kombinasjon av stålkjernepeler og utstøpte stålrørspeler.

Elvebreddene mot Seutelva og byggegropene til kulvertene ble sikret med stålspunt og avstivet med stag til berg eller bakspunt. Totalt ble det rammet 13 000 m2 spunt.

I Seutelva ble det under etablering av stålrørspelene avdekket en svakhetssone i berget med dypforvitret granitt. Det førte til store forsinkelser og ekstra arbeider med supplerende fundamentering med 12 ekstra stålkjernepeler ned til 70 meters dyp.

Bruoverbygningen til Seutbrua ble støpt i 3 etapper på hver opptil 1500 m3 og etterspent med 52 gjennomgående spennarmeringskabler. Etappene som ble støpt ut i sommerhalvåret fikk en ekstra utfordring med å unngå forhøye temperaturer i betongen.

 

Prosjektdato

Januar 2016 – Desember 2020

Kontraktsum

8500 timer

Prosjektleder

Kai Martin Lunde

Fagområder

Prosjektledelse

Byggherre

Statens Vegvesen/Park & Anlegg AS

DCIM100MEDIADJI_0007.JPG
DCIM100MEDIADJI_0006.JPG
DCIM100MEDIADJI_0065.JPG
IMG_6741
IMG_2080