Skip links

RV22 Årum bru

RV22 Årum bru

Rv22 i 4 felt over E6 med nye løsninger for gående

Luva Prosjekt har fra januar 2021 vært engasjert som prosjektleder konstruksjon for Park & Anlegg som er entreprenør for prosjektet.

Fakta om prosjektet

Bypakke Nedre Glomma i samarbeid med Statens Vegvesen

Bypakke Nedre Glomma står som utbygger og Rv22 Årum bru er et samarbeidprosjekt mellom Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet om framtidens transportsystem i Nedre Glomma. Rv22 Årum bru Ørebekk-Simo skal gjennomført i 2021-2022 og er del av Bypakke Nedre Glomma fase 1 som er delfinansiert med bompenger. Prosjektet består av følgende:

 • Årum bru over E6 er 69 m lang og 15 m bred med til førselveier
 • Gråvollen gang og sykkelkulvert under rv22 er 21 m lang og 5,5 m bred.
 • Årum gang og sykkelkulvert under påkjøringsvei til E6 er 21 m lang og 5,5 m bred.
 • Kalkstabilisering 23 000 m ved Årum kulvert
 • Gang- og sykkelveg total 1060 meter
 • Utvidelse av rundkjøring på rv22 vest for E6
 • Ny pendlerparkering øst for E6
 • Fylling av 20 000 m3 lette masser
 • Prosjektkostnad 150 millioner kroner (2020 kr)

  Luva Prosjekt fokus

  Høye krav til kompetanse i fundamentering og betongteknologi

  I anleggsområdet er det bløte leirmasser med noe kvikkleire og varierende dybder til berg. Årum bru blir delvis fundamentert på stålkjernepeler og delvis direkte til berg. Gråvollen kulvert fundamenteres på berg. Årum kulvert blir fundamentert på kalkstabilisert grunn. Store deler av veianlegget bygges på fylling av lettemasser.

  Arbeider tett på svært trafikkert Rv22 og E6 gir utfordringer med trafikkavvikling, trafikksikkerhet og mange faseomlegginger gjennom hele prosjektet

Prosjektdato

Januar 2021 – August 2022

Kontraktsum

1500 timer

Prosjektleder

Kai Martin Lunde

Fagområder

Prosjektledelse

Byggherre

Statens Vegvesen/Park & Anlegg AS

Bilde1
Bilde2